Terms and conditions

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Preambulum

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a https://skillgo.io/ és a https://skillgo.hu oldalakon (a továbbiakban együtt: Weboldal) a NETING Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: Neting Kft., székhely: 1162 Budapest, Hársfa utca 122.) (a továbbiakban: „Neting Kft.”) által a vállalkozások - azaz a jogszabály alapján fogyasztónak nem minősülő előfizetőkkel kötött ún. B2B (business-to-business) célcsoport - részére nyújtott HTML5 alapú tananyagfejlesztő eszközre az ún. Skillgo-ra vonatkozik.

Jelen ÁSZF magyar nyelvű szerződés, mely angol nyelvre is lefordításra került, de ellentétes rendelkezés esetén a magyar nyelvű az irányadó. A jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF „Enterprise” Skillgo csomaghoz tartozó egyedi megállapodáshoz kapcsolódik, úgy arról a felek minden esetben külön írásbeli szerződésben rendelkeznek, ahogyan arról is, hogy abban az esetben a jelen ÁSZF írásbeli - és nem elektronikus - szerződésnek minősül.

A Skillgo használatához szükséges információkat, melyeket a jelen ÁSZF esetlegesen nem tartalmaz, úgy azokat a NETING Kft. a Weboldalon az egyes ügytípusoknál/menüpontoknál, valamint a Skillgo-hoz kapcsolódó leírásokban, tájékoztatókban közzétett tájékoztatással biztosítja.

1. Szerződő felek

A jelen ÁSZF, a jelen pontban meghatározott definíció szerinti „Előfizető” és „NETING Kft.” jogviszonyát szabályozza, de vonatkozik a „Weboldal látogatójára” is, aki a Weboldalon tartózkodik, használja azt.

Előfizető: azt az egyéni vállalkozó természetes személyt, jogi személyt, jogi személyiség nélküli szervezetet - ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is - értjük aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, ideértve tehát különösen azokat a civil szervezeteket, mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozásokat és az egyéni vállalkozókat is, akik a Skillgo tananyagfeljesztőt az önálló foglalkozásukkal, gazdasági tevékenységükkel, vagy üzleti tevékenységi körükben felmerülő célok érdekében veszik igénybe, használják.

Előfizető nem minősül a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 2.§ v) pontja alapján fogyasztónak, így nem is illetik meg ezen jogszabályokból eredő fogyasztói jogok. Előfizető a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja és az Ekertv. 2.§ t) pontja alapján vállalkozásnak minősül. Az Előfizetőt képviselő természetes személy csak az Előfizetőt képviseli, de ettől még sem az Előfizető, sem a képviseletében eljáró természetes személy nem minősül fogyasztónak. Előfizetőnek kell tekinteni a jelen ÁSZF alapján azt az Előfizető definíciójának egyebekben megfelelő személyt is, aki a Skillgo tananyagfejlesztő eszközt, mint ingyenes („Free”) Skillgo csomagot veszi igénybe, használja.

NETING Kft.: a Weboldal üzemeltetője a Skillgo tananyagfejlesztő szolgáltatója.
Cégnév: NETING Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezése: NETING Kft.
Székhely: 1162 Budapest, Hársfa utca 122.
Cégjegyzékszám: 01-09-711138
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának nyilvántartásában.
Adószám: 12941258-2-42
Statisztikai számjel: 12941258-6201-113-01.
Email cím: info@neting.hu
Képviseli: Tóth Péter ügyvezető
Tárhelyszolgáltató: Invitel Távközlési Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 37., email cím: info@invitel.co.hu)
- Előfizető és NETING Kft. - a továbbiakban együttesen: Felek

Neting Kft. tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a szolgáltatást ténylegesen használó felhasználók száma nem korlátozott, ugyanakkor Előfizető tudomásul veszi, hogy a felhasználókért úgy felel, mintha maga járt volna el („Felhasználó”).

2. A szerződés tárgya (Skillgo csomagok)

A Skillgo egy egyedi fejlesztésű tananyagfejlesztő eszköz (a továbbiakban: „Skillgo” vagy „Skillgo tananyagfejlesztő”), melynek segítségével Asciidoc (.adoc) fájlokból HTML5 alapú e-learning tananyagok készíthetők. A Skillgo használatához szükséges angol nyelvtudás annak érdekében, hogy a tananyagfejlesztő minden funkcióját az Előfizető rendeltetésszerűen és minél hatékonyabban tudja használni, de a tananyagok elkésztésénél a nyelvi lehetőségeket az Előfizető maga határozza meg, tekintettel arra, hogy a Skillgo-ból kiexportálható az elkészített tananyag, mely bármely az Előfizető által kívánt nyelven elkészíthető és prezentálható.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a Skillgo-t nem értékesítheti tovább, csak az általa meghatározott Felhasználók részére jogosult hozzáférést biztosítani.

Free Pro Enterprice
Karakter korlát* Nincs karakter korlát* Nincs karakter korlát*
Nincs support Email support 72 órán belül*** Egyedi megállapodás alapján support
Nincs időbeli korlát      Tananyagát elküldheti ellenőrzésre**      Tananyagát elküldheti ellenőrzésre**

* A "Free" verzió használatánál az. adoc kiterjesztésű fájlok karaktereinek száma korlátozott, a használható összes karakterszám maximum 7.500 db szóközök nélkül.
** A Tananyag ellenőrzése csak és kizárólag technikai, informatikai ellenőrzést és támogatást jelent, de NETING Kft. az Előfizető által elkészített tananyagok tartalmát semmilyen formában nem ellenőrzi, nem vizsgálja és felelősséget sem tud vállalni azok tartalmáért.
*** A 72 órán belüli email support, azaz informatikai támogatás azt jelenti, hogy amennyiben Előfizető email-ben kér informatikai segítséget a Neting Kft.-től, úgy arra az email beérkezésétől számított 72 órán belül Neting Kft. válaszol és megkezdi az informatikai probléma kijavítását, megoldását.

NETING Kft. tájékoztatja a Weboldalra látogatókat és az Előfizetőket is, hogy amennyiben a Weboldalon akciók, promóciók futnak, úgy azok mindig meghatározott időtartamra (határozott időre) szólnak, ezért a határidőről, vagy azok esetleges változásairól, az ehhez kapcsolódó feltételekről minden esetben tájékozódni szükséges a Weboldalon és a promóció aktuális kommunikációs csatornáin, a promóciós anyagokban.

3. Skillgo megrendelése

Előfizető a regisztrációs form-ot értelemszerűen kitölti és kiválasztja a használni kívánt Skillgo csomagot vagy ha már rendelkezik regisztrációval, de a Free csomaghoz tartozó karakterszámot felhasználta és ezért magasabb csomagot szeretne igénybe venni, akkor a magasabb csomag kiválasztásával.

Előfizető a Weboldalon történő előfizetésével (megrendelésének leadásával), az ÁSZF elfogadására vonatkozó checkbox bejelölésével nyilatkozik, hogy az ÁSZF-et előzetesen megismerte, annak tartalmával teljes mértékben egyetért, kötelezőnek fogadja el és azokat az eseteket pedig egyértelműen ismeri és érti, melyben a Felek a jogszabálytól, annak a megrendelés jellege okán eltérnek. Az ÁSZF elfogadásával az Előfizető az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és kijelenti, hogy az ÁSZF a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztességes követelménynek megfelelően rögzíti.

Előfizető megrendelése az Előfizető oldalán a Ptk. 6:64. §-a alapján ajánlati kötöttséget eredményez. NETING Kft. az előfizetői megrendelés leadását követően visszaigazoló email-ben (legkésőbb 48 órán belül) tájékoztatja Előfizetőt arról, hogy a megrendelése feldolgozásra került (Előfizető megrendelését NETING Kft. visszaigazolja) és hogyan tudja elkezdeni a Skillgo használatát.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a megrendelésének lezárásakor, véglegesítésekor már nincs lehetősége, a rendelésben semmilyen változtatást eszközölni, így különösen a számlázási vagy egyéb adatokban sem.

Előfizető a Skillgo megrendelése során szavatol azért, hogy a képviseletében eljáró természetes személy jogosult a megrendelést leadni. NETING Kft. ugyanis nem vizsgálja és nem is áll módjában, hogy vizsgálhassa a megrendelést leadó személy valós személyazonosságát és azt sem, hogy a megrendelés leadására a vállalkozás képviseletében jogosult volt-e, így az ebből eredő felelősséget NETING Kft. teljeskörűen kizárja, azért az Előfizető felel. NETING Kft. a Ptk. 6:14. § (2) bekezdése alapján a megrendelést leadó személlyel szemben ugyanakkor fenntartja az esetleges álképviseletből eredő igényeinek az érvényesítését is.

4. Szerződéses jogviszony létrejötte

NETING Kft. tájékoztatja Előfizetőt, hogy a Skillgo előfizetői csomagjának megrendelése - ezzel kapcsolatosan az ÁSZF és annak mellékletét képező Adatkezelési tájékoztató elfogadása - az Előfizető részéről ajánlatnak minősül, melyet NETING Kft. 48 órán belül az aktiváló link megküldésével, illetve a „Free” csomag esetén a Skillgo profil létrehozhatóságával, a „Free” csomagtól magasabb csomagba lépés esetén a magasabb csomag használatával fogad el. Amennyiben NETING Kft. 48 órán belül nem küldi meg a visszaigazoló email-jét az aktiváló linkkel, vagy a „Free” csomag esetén a Skillgo profil nem jön létre, vagy Előfizető a „Free” csomagtól magasabb csomagba lépése nem valósul meg, úgy Előfizető mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A szerződés a Felek között - kivéve az „Enterprise” csomagot - elektronikus úton jön létre, tehát az nem kerül kinyomtatásra és a Felek által aláírásra. NETING Kft. eleget téve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltaknak a Skillgo szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeit, azaz a jelen ÁSZF-et és annak módosításait 5 évig oly módon teszi hozzáférhetővé a Weboldalán, mely lehetővé teszi az Előfizető számára, hogy tárolja és előhívja azokat. Előfizető kijelenti, hogy NETING Kft. a szerződéskötéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének teljeskörűen eleget tett.

5. Szerződéses jogviszony időtartama (lemondása), Skillgo csomag módosítása

A „Free” Skillgo csomag határozatlan időre biztosít használatot a csomaghoz kapcsolódó specifikáció szerint azzal, hogy amennyiben Neting Kft. a szolgáltatását megszünteti, vagy a „Free” csomagot már nem kívánja biztosítani, úgy az ezzel kapcsolatos szerződéses jogviszony megszűnik és a Skillgo fiók is megszűnik. Ugyanígy Előfizető is törölheti a Skillgo fiókját, mely szintén a „Free” Skillgo csomag megszűnését eredményezi. Előfizetőnek kell az elkészített Skillgo tananyagokat folyamatosan menteni, ugyanis Neting Kft. azokról mentéseket nem végez.

„Pro” Skillgo csomag és „Enterprise” Skillgo csomag

Előfizető havi és éves előfizetés közül választhat, mely csomagokat a fordulónap, illetve fordulóhónap előtti napig mondhatja le.

Ez a havi előfizetés esetén azt jelenti, hogy amennyiben havi előfizetéssel rendelkezik Előfizető és az adott hónap 30 napos, akkor az adott hónap 30. napja, ha 31 napos, akkor a 31. nap tekinthető annak a napnak, ameddig Előfizető jogosult a havi előfizetés lemondására, mivel a következő hónap 1-jével kezdődik a következő tárgyhónap és ezért ezt követően Előfizető már csak és kizárólag az azt következő hónapra jogosult az előfizetését lemondani. Éves előfizetés esetén ez azt jelenti, hogy az éves előfizetői csomag lejáratát megelőző hónap utolsó napjáig pl., ha az éves csomag 2022. október 1-jétől 2023. október 1-jéig tart, akkor Előfizető 2022. szeptember 30. napjáig mondhatja le az előfizetését. Neting Kft. felhívja az Előfizető figyelmét, hogy a határidőkre különösen legyen figyelemmel, ugyanis az előfizetési díjak minden esetben előre kerülnek levonásra az Előfizető által – az előfizetési csomag megrendelésekor – megadott bankkártya adatok alapján, ezért, ha Előfizető a fenti határidőket elmulasztja, úgy a lemondás csak és kizárólag a következő hónapra, illetve évre vonatkozhat. Neting Kft. az egyértelműség érdekében tájékoztatja Előfizetőt, hogy amíg Előfizető nem mondja le a havi, vagy éves Skillgo csomagot, úgy addig Neting Kft. havi, illetve éves időtartamban nyújtja folyamatosan a szolgáltatását az Előfizető által történő lemondásig. Amennyiben Előfizető lemondása hónap közben, illetve éves előfizetés esetén évközben történik, úgy a lemondás értelemszerűen a következő hónapra, illetve évre tud vonatkozni és a Skillgo fiók az előfizetés utolsó hónapja, illetve éves előfizetés esetén az éves időtartam utolsó hónapjának utolsó napján szűnik meg. Minden esetben Előfizető feladata, hogy a Skillgo-ban elkészített tananyagokat mentse, ugyanis NETING Kft. azokról mentéseket nem végez.

Előfizető a „Free” csomagját bármikor módosíthatja magasabb Skillgo csomagra, míg a magasabb csomagok közül csak a „Pro” módosítható „Enterprise” Skillgo előfizetési csomagra. A csomagmódosításokat az Előfizető a Weboldalon található tájékoztatás alapján tudja elvégezni.

6. Fizetési feltételek

Előfizető tudomásul veszi, hogy mind a havi, mind pedig az éves előfizetési díjat előre, bankkártyás fizetési móddal kell megfizetnie a NETING Kft. részére, mely díjat NETING Kft. semmilyen körülmények között nem fizet vissza Előfizető részére. Előfizető a Skillgo csomag megrendelésével, illetve – amennyiben a szolgáltatás feltétele valamilyen díj előzetes megfizetése – a szolgáltatás díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás megkezdésébe beleegyezését adja, ennélfogva Előfizető az elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.

Az aktuális Skillgo csomag díja a Weboldalon érhető el, bruttó összegben EUR-ban vagy amerikai dollárban megjelölve. Előfizető az előfizetési díjat első alkalommal a regisztráció során a form kitöltésekor és Skillgo csomag kiválasztásakor fizeti meg, egy külön fizetési szolgáltató által üzemeltetett weboldalon keresztül, majd ezt követően a havi, illetve éves előfizetés esetén – amennyiben Előfizető nem mondja le az előfizetését – az Előfizető által megadott bankkártya adatok alapján kerül levonásra az előfizetési díj, előre, a vonatkozó havi vagy éves előfizetés szerint. Az előfizetési díj a megfizetés napján az Előfizető bankszámláját vezető bank által meghatározott EUR-HUF (Ft), vagy USA dollár - HUF(Ft) devizaárfolyam alapján.

NETING Kft. a számláját az Előfizető által történt díjfizetés napján állítja ki és a fizetési szolgáltatóján keresztül küldi meg az Előfizető részére. A továbbiakban pedig a havi és az éves előfizetés esetén is a fordulónapon történő fizetéssel egyidejűleg állítja ki és küldi meg Neting Kft. a fizetési szolgáltatóján keresztül. Előfizető a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Neting Kft. elektronikus úton küldje meg a számlát.

NETING Kft. jogosult egyoldalúan az előfizetési díjcsomagokat és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásait egyoldalúan módosítani, így azok díjait is; ugyanakkor az előfizetési díjcsomagokban vagy az árakban bekövetkezett változtatások csak azután lépnek hatályba, hogy azokról az Előfizető részére NETING Kft. tájékoztatást adott (elektronikus üzenetben vagy a Skillgo fiókban vagy a Weboldalon).

NETING Kft. tájékoztatja az Előfizetőt, hogy amennyiben Előfizető a szolgáltatás díjának megfizetésével késedelembe esik, úgy NETING Kft. jogosult az Előfizető fiókját felfüggeszteni, törölni.

7. Felek jogai és kötelezettségei

7.1. Előfizető

 • Előfizető kijelenti és szavatolja, hogy a Ptk. 8. § (1) bekezdés 4. pontja alapján vállalkozásnak minősül.
 • Előfizető köteles az általa kiválasztott, illetve előfizetési csomaghoz és szolgáltatásokhoz tartozó díjak határidőben történő megfizetésére. Késedelmes fizetés esetén tudomásul veszi, hogy NETING Kft. jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint a Skillgo szolgáltatás felfüggesztésére, szerződéses jogviszony megszüntetésére.
 • Előfizető köteles valós adatokat szolgáltatni NETING Kft. részére, ideértve különösen a regisztrációs folyamatot, és az adott Skillgo csomag megrendelésének folyamatát.
 • Amennyiben az Előfizető vagy a Felhasználók személyében, adataiban bármilyen olyan változás vagy körülmény következne be, mely az Skillgo rendeltetésszerű használatát érinti, például ha a kapcsolattartó Felhasználó már nem járhat el az Előfizető képviseletében, email címe megváltozott, jelszó illetéktelen kézbe kerülése, az Előfizető fizetésképtelenné válása, csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési vagy felszámolási eljárás kezdete, úgy amennyiben a Skillgo felületén az adatváltozást nem tudja az Előfizető maga elvégezni, úgy erről haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles tájékoztatni NETING Kft.-t az alábbi email címen: info@skillgo.io
 • Amennyiben az Előfizető adataiban bármilyen változás következik be ideértve különösen a bankkártya adataiban bekövetkező változást, köteles a Skillgo fiókjában módosítani, illetve a változásokról NETING Kft. email-ben tájékoztatni.
 • Előfizető köteles a Skillgo-t rendeltetésszerűen használni, azaz csak és kizárólag a Skillgo által adott feltételeknek megfelelően tananyagszerkesztésre használni, de a program forráskódját nem fejtheti vissza, azt semmilyen módon nem manipulálhatja, nem használhatja fel egyéb más célból különösen üzleti, kereskedelmi célból.
 • Tilos az Előfizető által használt minden olyan eszköz vagy rendszer használata vagy bármely olyan az Előfizető vagy általa megbízott személy által tanúsított magatartás, amely az Skillgo szolgáltatásainak jelen ÁSZF-ben, illetve a Weboldalon meghatározott módtól eltérő célból, vagy módon kerülne felhasználásra.
 • Tilos bármely olyan kiberbiztonsági vagy egyéb adatvédelmi támadás, amely a NETING Kft. Weboldalának, szerverének, Skillgo szolgáltatásának a működését veszélyezteti vagy leállítja, illetve bármilyen adatvédelmi incidensnek minősülő tevékenységet végez, mely a Weboldalt, illetve NETING Kft. szerverét érinti vagy érintheti.
 • Előfizető köteles az alábbiakat biztosítani a Skillgo használatához szükséges böngésző (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari) megfelelő informatikai hardware eszközök: Windows: Intel Pentium 4 processzor vagy későbbi (SSE3 támogatással), minimum 1 GB RAM; operációs rendszer: Windows 10 vagy későbbi verziók; x86 és amd64 (x64) platformok
 • Előfizető elfogadja, hogy a NETING Kft. jogosult egyoldalúan a Weboldalon, illetve az Skillgo szolgáltatásain módosításokat, rendszerkarbantartásokat végezni. Erről NETING Kft. előzetesen a Weboldalon vagy elektronikus üzenetben (email-ben) ad tájékoztatást.
 • Előfizető, ideértve Felhasználót vagy Felhasználókat is köteles(ek) az Skillgo fiókot illetéktelen, jogosulatlan személyektől távol tartani, annak fiókba történő belépését, használatát megelőzni. Amennyiben ezen kötelezettségének Előfizető – ideértve a Felhasználót is - nem tesz eleget, úgy az ebből eredő valamennyi kárt Előfizető köteles viselni.

7.2. NETING Kft.

 • A Skillgo szolgáltatást a Skillgo csomagleírásoknak megfelelő tartalommal biztosítja Előfizető részére.

8. Felelősség

Neting Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a Weboldal, vagy a Skillgo tananyagfejlesztő technikai okokból időszakosan vagy átmenetileg nem érhető el. A Weboldal valamennyi látogatója, továbbá az Előfizető tudomásul veszik, hogy a Weboldal, Skillgo technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan a NETING Kft.-től kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. NETING Kft., a jelen pontban írtakból eredő mindennemű felelősségét kizárja, úgy ahogyan azért is, ha a Weboldal Skillgo tananyagfejlesztő az Előfizetőnek, felhasználónak az internetkapcsolata vagy informatikai eszköze, böngészője nem megfelelő a Weboldal, és a Skillgo szolgáltatások használatához.

NETING Kft. felhívja a Weboldal valamennyi látogatóját, továbbá az Előfizetőt, Felhasználót, hogy a Weboldalt, Skillgo tananyagfejlesztőt és a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használja, illetve veszi igénybe. A Weboldal látogatója, továbbá az Előfizető, Felhasználó kizárólagosan felel az általa a Skillgo tananyagfejlesztő előfizetői csomag igénybevétele során megadott adatokért és információkért, az elkészített tananyagok tartalmáért, megadott adatok, információk valódiságáért, helyességéért, továbbá azok jogszerű felhasználásért.

NETING Kft. teljeskörűen kizárja felelősségét az Előfizetőt képviselő Felhasználó vagy egyéb személy felróható vagy vétkes magatartásáért vagy az általuk tett bármely visszaélésért, kötelezettségszegésért és az általuk okozott bármely kárért.

NETING Kft. kizárja minden felelősségét a Weboldal, és a Skillgo tananyagfejlesztő nem szerződésszerű és rendeltetésszerű használatóból eredő minden kárért.

NETING Kft. kizárja felelősségét a Weboldalra látogató, Előfizető, Felhasználó jelen ÁSZF-ben foglalt bármely kötelezettségének megszegésével összefüggésben bekövetkező kárért, azok megtérítésére nem köteles, sem a jelen ÁSZF személyi hatálya alá tartozó személyek sem harmadik személy részére.

NETING Kft. minden tőle elvárhatót megtesz azért, hogy a Weboldal és a Skillgo szolgáltatások folyamatosan működjenek, de azt garantálni nem tudja. NETING Kft. kizárja felelősségét minden rajta és működési körén kívül eső technikai leállásért, vírusok, férgek, hacker támadás bekövetkezéséért, melyek kárt okoznak vagy okozhatnak. Ugyanakkor törekszik arra, hogy a kialakult hibákat, leállásokat mielőbb helyreállítsa és minden intézkedést megtegyen annak érdekében, hogy a szolgáltatását nyújtani tudja az előfizetői részére.

NETING Kft. kifejezetten tájékoztatja az Előfizetőket, Weboldal látogatóit, Felhasználót, hogy a Weboldal, és az Skillgo tananyagfejlesztő szolgáltatások használatával összefüggésben személyesen tartoznak felelősséggel a Weboldalon, a Skillgo használata során tanúsított magatartásukért, mely azt jelenti, hogy amennyiben NETING Kft.-t kár éri, vagy harmadik személy vele szemben bármilyen igényt érvényesít, úgy az Előfizető mellett Felhasználó is köteles helytállni, amennyiben a kárt magatartásával okozta.

Előfizető, Weboldal látogatója, Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával, a Weboldal, a Skillgo használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben meghatározott, NETING Kft. által kizárt vagy korlátozó felelősségi rendelkezéseket.

9. Weboldal használata, Skillgo használata

NETING Kft. felhívja a Weboldal látogatóinak, Felhasználók és az Előfizetők figyelmét is, hogy a Weboldal a NETING Kft. tulajdonát és szellemi alkotását képezi, melyen elhelyezett tartalmak szerzői jogi, védjegyjogi, iparjogvédelmi védelem alatt állnak vagy állhatnak, illetve NETING Kft. jogosult az(ok) használatára. A Weboldalról, Skillgo tananyagfejlesztőről bármilyen tartalom, design, kép, vagy bármely adat felhasználása a NETING Kft. előzetes írásbeli engedélyéhez kötött. Ez abban az esetben is köti a Weboldalra látogatókat, ha nem rendelik meg a Skillgo előfizetési csomagot, mely az ÁSZF ezen pontja az ÁSZF külön elfogadása nélkül - a Weboldalra történő látogatással - vonatkozik a Weboldal látogatóira.

NETING Kft. a Weboldal tartalmát jóhiszeműen határozta meg és tájékoztató célt szolgál, ezért NETING Kft. nem vállal felelősséget az esetleges elírásból eredő hibákért, a feltöltött tartalmakért, és/vagy azok működőképességéért (pl. videó).

NETING Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a Weboldal technikai okokból időszakosan vagy átmenetileg nem érhető el. NETING Kft. tájékoztatja a Weboldalra látogatókat, Előfizetőket, Felhasználókat, hogy a Weboldal technikai infrastruktúrája, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan a NETING Kft.-én kívülálló tényező, mint különösen, de nem kizárólagosan kapcsolati hiba vagy a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. NETING Kft. a jelen pontban írtakból eredő minden felelősségét kizárja. A Weboldalra látogató köteles megfelelő internetkapcsolattal, informatikai eszközzel, böngészővel (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari) rendelkezni a Weboldal, illetve a Skillgo megfelelő használatához. A Weboldalt és az azon keresztül igénybe vett szolgáltatást mindenki a saját felelősségére használja.

NETING Kft. tájékoztatja a Weboldalra látogatókat, Előfizetőket, Felhasználókat, hogy amennyiben az előfizetés megrendelésekor, vagy egyéb olyan esetben, amikor adatot, információt kell megadni, úgy annak helyességért, valódiságáért, jogszerű felhasználásáért csak és kizárólag a Weboldalra látogató, az Előfizető, valamint képviseletében eljáró személy (Felhasználó) felel.

A Weboldalon elhelyezésre kerülhetnek külső weboldalakra irányuló linkek, illetve a bankkártyás fizetésre is külön szolgáltató által üzemeltetett weboldalon kerül sor. Az ilyen weboldalak nem tartoznak a NETING Kft. kezelése alá, ezért NETING Kft. kéri, hogy az adott weboldalon minden látogató tájékozódjon azoknak a weboldalaknak a működéséről.

NETING Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon, Skillgo szolgáltatásban bármikor módosítást hajtson végre, a Weboldalt másik domain alá helyezze, vagy a Weboldalon bármikor karbantartást végezzen, vagy a Weboldal működését bármikor felfüggessze.

10. Adatvédelem

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi a http://www.skillgo.io/privacy linken elérhető Adatkezelési tájékoztató.

11. Kapcsolattartás, panaszkezelés

Kapcsolattartás

Előfizető kapcsolattartójának a regisztráció során, vagy később az Előfizetői profilban történő beállításkor megjelölt természetes személy minősül.

A Skillgo-val kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag írásban tehetők meg érvényesen és hatályosan, kivéve, ha a Weboldal, illetve a Skillgo felülete megengedi (pl. előfizetési csomag módosítása, előfizetési csomag lemondása). Felek ide értik a tértivevényes levelet, elektronikus üzenetet (email) és a futár útján kézbesített levelet, mely NETING Kft. tekintetében a jelen ÁSZF-ben, illetve a Weboldalon elérhető elérhetőségére kerül megküldésre, az Előfizető tekintetében pedig a regisztráció során – illetve későbbi módosítás során - megadott adatok, illetve cégnyilvántartásban elérhető elérhetőségekre kerül megküldésre.

Felek kijelentik, hogy az értesítés kézbesítettnek tekintendő az alábbi esetekben:

 • az igazolt feladás napját követő 5. napon, ha azt regisztrált postai küldeményként, a címzett cégjegyzékbe/egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásban bejegyzett székhelyének címére bejegyzett székhelyének címére; vagy
 • személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napján; vagy
 • ha e-mail-en küldték valamely munkanapon 16:00 óra előtt, akkor az üzenet elküldésének időpontjában, egyébként pedig az azt követő munkanapon.

Felek úgy állapodnak meg, hogy a fentiek szerint regisztrált postai küldemény útján eljuttatott értesítést kézbesítettnek tekintik akkor is, ha az „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „címzett ismeretlen”, vagy „elköltözött” vagy bármely más, ezzel azonos értelmű jelzéssel érkezik vissza a címzettől.

Előfizető tudomásul veszi, hogy a szerződés módosításával (kivéve a Weboldalon, Skillgo-ban elérhető magasabb díjcsomag és egyéb szolgáltatások választását és a Weboldalon keresztül történő lemondást), megszüntetésével és egyéb tárgyban tett jognyilatkozatok írásbeli megtételére elsődlegesen az Előfizető cégjegyzésre jogosult, törvényes képviselője, vagy együttes képviseleti jog esetén képviselői jogosultak írásban nyilatkozatot tenni vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazott jogosult az Előfizető képviseletében eljárni.

Panaszkezelés

NETING Kft. az hello@neting.hu email címre beérkezett panaszokat vizsgálja meg.

A panasz jellegétől függően az alábbi információkat kell NETING Kft.-vel közölni:

 • Előfizető neve
 • Előfizető email címe
 • Panasz leírása (NETING Kft. jogosult a panasz kivizsgálásához további információ bekérésére vagy arra kérni Előfizetőt, hogy egyértelműsítse)
 • Képernyő fotó a hibáról, problémáról
 • Neting Kft. által kért egyéb információ

NETING Kft. a hozzá beérkező panaszokat igyekszik hatékonyan, a vonatkozó jogszabályi előírások mellett kezelni és arra a panasz bonyolultságára tekintettel észszerű időn belül választ adni, illetve a felmerülő problémát megoldani.

NETING Kft. jogosult a panaszról jegyzőkönyvet felvenni. Jogosult, de nem köteles a bejelentő személyazonosítására. Amennyiben NETING Kft. a bejelentő személyazonosságát ellenőrzi, úgy azt azért teszi, hogy meggyőződhessen arról, hogy a Skillgo használatára a bejelentő jogosult-e, valóban az Előfizető képviseletében jár-e el és arra jogosult-e. Amennyiben NETING Kft. nem tudja beazonosítani a bejelentő személyét, úgy csak és kizárólag általános tájékoztatás adására köteles.

NETING Kft. a beérkező panaszokat elektronikus módon nyilvántartja és a beérkező panaszt és arra adott választ 5 évig megőrzi.

Amennyiben a panasz bejelentője nem ért egyet a NETING Kft. válaszával, úgy tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF személyi hatálya vállalkozásokra terjed ki és nem fogyasztókra, ezért Előfizető bírósági eljárás keretében jogosult igényének érvényt szerezni, figyelemmel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben (Pp.) foglaltak alapján.

12. Záró rendelkezések

NETING Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalúan bármikor módosítsa. A módosított ÁSZF-ről NETING Kft. minden esetben a Weboldalon ad tájékoztatást, azzal, hogy a Weboldalon mindig az adott napon hatályos ÁSZF érhető el.

Előfizető a NETING Kft.-től az előfizetéssel kapcsolatban kapott valamennyi információt köteles bizalmasan kezelni és ezen információk illetéktelen harmadik személy részére történő átadásából eredő károkat teljeskörűen viselni, illetve NETING Kft. részére megtéríteni.

NETING Kft. tájékoztatja az Előfizetőt, hogy azokban az esetekben, amikor Előfizető az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje., úgy megilleti a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja alapján a vállalkozást is az a jogorvoslati jog, hogy a szolgáltatóval szembeni jogvitában a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület előtt eljárást kezdeményezzen. A magyarországi Békéltető Testületről bővebben a https://bekeltetes.hu/ linkre kattintva olvashat. A Békéltető Testület email elérhetősége: pmbekelteto@pmkik.hu, a weboldalának elérhetősége: http://panaszrendezes.hu/

NETING Kft. tájékoztatja az Előfizetőt arról, hogy a békéltető testületi eljárásban Előfizetőt együttműködési kötelezettség terheli.

Felek törekednek az esetleges jogvitáik peren kívüli rendezésére, de annak sikertelensége esetén, hatáskörtől függően kikötik a NETING Kft. székhelye szerinti bíróság illetékességét.

Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) rendelkezései irányadók.

Jelen ÁSZF erre a linkre kattintva érhető el.

Budapest, 2023.02.22

NETING Kft.