Privacy

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a NETING Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság (cég rövidített elnevezése: NETING Kft., székhely: 1162 Budapest, Hársfa utca 122.) - továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság – a Skillgo tananyagfejlesztő eszköz előfizetésével és a kapcsolódó szolgáltatások tekintetében felmerülő személyes adatok kezeléséről a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatást adjon az érintettek részére a jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - általános adatvédelmi rendeletében - (a továbbiakban: GDPR) foglaltakra, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) és a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008 évi XLVIII. törvényben (Reklám tv.) foglaltakra figyelemmel. A jelen Adatkezelési tájékoztató könnyebb megértése érdekében az 1. számú melléklet tartalmazza a GDPR fontosabb definícióit.

A jelen Adatkezelési tájékoztató a Skillgo szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan részét, mellékletét képezi. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak jelentése megegyeznek az ÁSZF-ben használt fogalmak jelentésével.

1. ÉRINTETT, ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ

1.1 Érintett

A https://skillgo.io/ és a https://skillgo.hu oldalakon (a továbbiakban együtt: Weboldal) a Társaság a vállalkozások - azaz a jogszabály alapján fogyasztónak nem minősülő előfizetőkkel kötött ún. B2B (business-to-business) célcsoport - részére nyújt tananyagfejlesztő szolgáltatást („Skillgo”). A Társaság potenciális célcsoportja, ügyfelei tehát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1.§ (1) 4. pontja1 alapján vállalkozásnak minősülnek, ugyanis az előfizetői jogviszony vállalkozások között jön létre, de ennek ellenére Társaság a Weboldal érintett részéről történő használatakor, előfizetés megvásárlásakor, valamint az előfizetés kifizetésével összefüggésben személyes adatok birtokába is kerülhet, mely esetekben a Társaságnak biztosítania kell az adatvédelmi előírásoknak való megfelelést. Társaság, mint adatkezelő tájékoztatja az egyéni vállalkozókat, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján természetes személyként végez gazdasági tevékenységet, ezért mint természetes személy érintettnek minősül.

1: „vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy” [Ptk. 8:1.§ (1) bek. 4. pontja]

1.2 Adatkezelő

Cégnév: NETING Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése: NETING Kft.
Székhely: 1162 Budapest, Hársfa utca 122.
Képviseli: Tóth Péter ügyvezető
E-mail cím: info@neting.hu

1.3 Adatfeldolgozók

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozó neve Székhelye Adatfeldolgozói tevékenység
Invitel Távközlési Zrt. 1134 Budapest, Váci út 37. Tárhelyszolgáltatás
KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. Számlakiállítás

2. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK (ADATKEZELÉSI MŰVELETEK)

2.1. Regisztráció, Skillgo előfizetői csomag megrendelése

A jelen 2.1. pontban foglaltak abban az esetben irányadók, ha a regisztrált személy, Előfizető természetes személynek minősül.

Személyes adatok kategóriái Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Előfizető, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:
neve (vezetéknév és keresztnév), e-mail címe, „cégnév” (azaz az egyéni vállalkozó neve)
Az érintett beazonosítása, profil létrehozása amennyiben történik regisztráció. Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja alapján. Regisztráció esetén az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az előfizetés megszűnéséig vagy a profil törléséig.
Előfizető, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:
neve (vezetéknév és keresztnév), cégnév, email címe, az előfizetéshez kapcsolódó előfizetői szám, előfizetés megrendelésének dátuma, megrendelés részletei (csomag, díj stb.)
A Skillgo csomag megrendelésének visszaigazolása. Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) alapján, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja is. Az előfizetői megrendelés visszaigazolásától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22.§ (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrzi Adatkezelő az adatokat az esetleges jogi igények kezelése érdekében.
Előfizető, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:
neve (vezetéknév és keresztnév), email címe
Kapcsolattartás Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján és jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke is ide érthető. Az előfizetői jogviszony megszűnését követő 30 nap.
- Előfizető, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:
számlázási név, számlázási cím, adószám
Számlakiállítás Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk c) pontja) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 169.§-a alapján. A vásárlástól számított 8 évig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.
- Előfizető, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:
neve (vezetéknév és keresztnév), email címe, az Előfizetéshez kapcsolódó előfizetői szám, előfizetés ideje, rendelés részletei
A Skillgo szolgáltatás teljesítése. A szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bek b) pontja alapján Az előfizetői szerződés megszűnésétől a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési időn belül őrzi meg Adatkezelő az esetleges jogi igények kezelése érdekében.
A Weboldal felhasználójához (érintetthez) kapcsolódó információk (IP cím). Remarketing tevékenység és statisztikai cél. Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek a) pontja alapján. Az érintett hozzájárulásától számított 30 napig.


2.2 Panaszkezelés hello@skillgo.hu

Személyes adatok kategóriái Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
- Előfizető, mint vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy
- Előfizető, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:
email címe
Érintettel való kapcsolattartás. Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, azzal, hogy az Adatkezelő email elérhetőségére email-t küld, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség (ÁSZF-ben foglaltak teljesítése).

Amennyiben a megkeresés adatvédelmi kérelemnek tekinthető, úgy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 12. cikk (3) bekezdése alapján.
Az email beérkezésétől, vagy, ha amiatt az Adatkezelő intézkedést tesz, úgy az intézkedéstől számított 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján.
- Előfizető, mint vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy
- Előfizető, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:
email címe és az email tartalma, valamint az abban megadott személyes adatok
Kérelmek, panaszok kezelése. Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, azzal, hogy az Adatkezelő e-mail elérhetőségére e-mailt küld, illetve ezt követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése.

Amennyiben a megkeresés adatvédelmi kérelemnek tekinthető, úgy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 12. cikk (3) bekezdése szerint.
Az e-mail beérkezésétől, vagy, ha amiatt az Adatkezelő intézkedést tesz, úgy az intézkedés teljesítésétől számított 5 évig a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján.


3. Adattovábbítás

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy előfordulhat olyan eset, hogy az érintettek személyes adatait az Adatkezelő jogi igény előterjesztése, azok érvényesítése vagy védelme érdekében harmadik személy jogi képviselőnek, tanácsadónak átadhatja ezen feladatok ellátása végett. Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében az érintett személyes adatait ilyen irányú felhívás esetén hatóság, bíróság részére továbbíthatja. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalói, közreműködő személyei a feladatuk ellátása érdekében, de azt csak és kizárólag ebből a célból használhatják fel és kötelesek a tudomásukra jutott, érintettekhez kapcsolódó személyes adatokat bizalmasan kezelni és azt, mint üzleti titkot kezelni.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az előfizetői díjak megfizetésére a Stripe Inc által üzemeltetett oldalon keresztül történik. A fizetési felület szolgáltatója által kezelt személyes adatok tekintetében a Stripe Inc minősül adatkezelőnek. A szolgáltató adatkezelési tájékoztatója https://stripe.com/en-hu/privacy linkre kattintva érhető el.

4. Adatkezelés biztonsága

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a GDPR 32. cikke alapján a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az érintettek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

5.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintettet az adatkezelést megelőzően tájékoztatni kell az adatkezelő személyéről, képviselőjéről és elérhetőségeiről, az adatkezelés jogalapjáról és annak céljáról, valamint a GDPR 13. cikkében meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos információkról. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon: - milyen személyes adatait kezeli az Adatkezelő
- milyen jogalapon
- milyen adatkezelési célból
- mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy
az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére), az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

5.2. Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog

Az érintett az Adatkezelő hello@skillgo.hu e-mailcímén keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan vagy megváltozott személyes adatait, ideértve kérheti azt is az érintett – figyelembe véve az adatkezelés célját, - hogy kiegészítő nyilatkozat útján a személyes adatai kiegészítésre kerüljenek.

5.3. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
 • az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Érintett a törlési kérelmét szintén az Adatkezelő hello@skillgo.hu e-mail címén terjesztheti elő.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, melyet szintén a az Adatkezelő hello@skillgo.hu e-mail címén terjeszthet elő az Adatkezelő részére, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizáltan történik.

5.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett hello@skillgo.hu e-mail címen keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.7. Érintetti jogok gyakorlása az érintett halála esetén

Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) alapján a nem várt halála esetére az életében megillető jogait a halálát követő 5 éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Amennyiben az érintett az élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni az érintett halálát követő 5 éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. Az érintett jogait halála esetén az érintett helyett érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.

6. JOGORVOSLAT

6.1. Adatkezelő

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogyha az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdésük, kérésük (kérelem) lenne, úgy az Adatkezelőt hello@skillgo.hu e-mail címen keresheti meg.

Adatkezelő a beérkezett érintetti kérelmet, a GDPR előírását figyelembe véve 1 hónapon belül köteles kivizsgálni és válaszáról az érintettet tájékoztatni. Előfordulhat, hogy a kérelem összetettsége okán, illetve a folyamatban lévő kérelmek számára vagy egyéb az Adatkezelő által megindokolt esetben az Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét további 2 hónappal meghosszabbíthatja. Azonban a meghosszabbítás tényéről, valamint az okairól az érintettet az Adatkezelő tájékoztatja.

6.2. Felügyeleti hatóság

Az érintett közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is, az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A NAIH honlapja az alábbi linkre kattintva érhető el: http://naih.hu/

6.3. Bíróság

Az érintett bírósághoz is fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR-ból következő jogait. Az érintett a pert az Info tv. 23. § (3) bekezdése alapján - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, de a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Adatkezelő tájékoztatja és felhívja az érintettek figyelmét, hogy egyes adatok kötelező, jogszabályon alapul adatkezelés esetén nem törölhetők.

Érintett szavatolja, hogy személyes adatainak megadásakor valós adatokat ad meg Adatkezelő részére. A hibás, hiányos, téves vagy egyéb hibában szenvedő adatok megadásából eredő bármilyen kárért az érintett felel, aki a személyes adatot megadta Adatkezelő részére. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát jogosult bármikor egyoldalúan módosítani, ezért Adatkezelő kérő az érintetteket, hogy mindig tájékozódjanak a http://skillgo.io/privacy weboldalon a hatályos tájékoztató szövegéről.

Budapest, 2023.02.22

NETING Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság, Adatkezelő

Melléklet:

  1. sz. melléklet: Adatvédelmi fogalmak magyarázata a GDPR 4. cikke alapján

1.sz. melléklet

Adatvédelmi fogalmak magyarázata a GDPR 4. cikke alapján

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 • adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 • adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 • az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 • érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.


Cookie tájékoztató

Ez a weboldal sütiket (cookie-k) használ. A cookie-k, azaz sütik kis szöveges fájlok, amelyeket számos weboldal alkalmaz Magyarországon és az egész világon. A cookie-kat a böngésződ automatikusan hozza létre, amikor felkeresed a weboldalunkat és azokat szerverünk az informatikai eszközödnek (számítógépének, mobil eszközének vagy egyéb informatikai eszközének pl. tablet) merevlemezén tárolja.

A sütik nem okoznak kárt az informatikai eszközödben és nem tartalmaznak vírusokat, trójai falovakat, illetve egyéb rosszindulatú szoftvereket. Ugyanakkor a cookie-k az általad használt informatikai eszközre vonatkozó információk rögzítésére szolgálnak, ezért a cookie-k számos olyan adatot tartalmaznak, amelyek biztosítják, hogy böngésződ egyedileg azonosítható legyen, amikor újból felkeresed a weboldalunkat.

A cookie-k csoportosítása

1. Alapvető fontosságú sütik (Technikai okok miatt szükséges sütik)

Az alapvető fontosságú sütikre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy a weboldal működjön az informatikai eszközön. A sütiket kizárólag az arra illetékes személy használhatja, ezért ezek az úgynevezett első félhez tartozó sütik (first-party cookies). A zavartalan online élmény érdekében úgynevezett „munkamenet sütiket” (session cookies) használunk. Ezek a sütik a következő adattípusok kezelésére szolgálnak:

 • Böngésző típusa / verziója,
 • Az Ön eszköze által használt operációs rendszer,
 • Átirányító webcím (Referrer URL) (a mi weboldalunk elérése előtt közvetlenül felkeresett weboldal),
 • A hozzáférést kérő eszköz gépneve (IP cím),
 • A szerver kérésének időpontja.

Oly módon kezeljük a fent említett adatokat, hogy amikor mozogsz a weboldalunkon lévő oldalak között, rendszerünk képes felismerni, hogy már felkerestél bizonyos oldalakat. Ez teszi a weboldalunkat felhasználóbarátabbá és akkor, amikor visszatérsz azért a weboldalunkra, hogy használd, akkor a rendszerünk automatikusan felismeri, hogy már korábban felkerested a weboldalunkat, és korábbi munkamenetekből emlékeznek a bejegyzéseidre és beállításaidra, tehát azokat nem kell újból beállítanod.
Azért kell személyes adataidat ilyen módon kezelnünk, hogy biztosítani tudjuk weboldalunk szolgáltatását. Az ilyen sütik alkalmazásával történő adatkezelés jogalapja – melyre technikai okokból van szükség – tehát az, hogy teljesíteni tudjuk azt a kötelezettségünket, hogy biztosítsuk részedre a weboldalunkat, valamint a weboldalunk funkcióit. Annak időtartama, hogy mennyi ideig tárolódnak a sütik, attól függ, hogy milyen módon használja azokat. A sütik általában automatikusan törlődnek, amikor Ön elhagy egy weboldalt. Annak érdekében azonban, hogy javítsuk weboldalunk felhasználóbarát jellegét, használunk olyan ideiglenes sütiket is, amelyek csatlakozó eszközükön egy bizonyos ideig még tárolódnak.

2. Funkcionális sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik a weboldalunknak, hogy emlékezzen az általad választott beállításokra és magasabb szintű, személyesebb szolgáltatást nyújthassunk. A funkcionális süti arra is felhasználható, hogy megjegyezze a weboldal szövegméretének, betűtípusának és egyéb beállítható részeinek Ön által végrehajtott módosításait. Az ilyen süti által gyűjtött információkat anonimizálja és nem tudja követni az egyéb weboldalakon folytatott böngészést.

3. Teljesítményhez szükséges sütik

Harmadik felek sütijeit is felhasználhatjuk ún. third Party cookie-k az általd a mi weboldalunkat közvetlenül megelőzően felkeresett weboldalak vagy keresési kifejezések nyomon követésére, vagy hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy miként használod a weboldalunkat. Erre a célra a Google Analytics-et használjuk. A Google Analytics a saját sütijeit használja. A Google Analytics sütijeiről további információt az alábbi linkre kattintva olvashatsz: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.

Tájékoztatunk, hogy a weboldalunk használata közben van lehetőséged letiltani a Google Analytics szolgáltatást. Ehhez töltsd le és telepítsd az alábbi linken elérhető böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

4. A Weboldalunkon elhelyezett cookie-k listája

Cookie neve Célja Érvényeségi ideje
did Készülék azonosítás, támadások elkerülése végett 1 év
auth0_compat Azt biztosítja, hogy a felhasználó bejelentkezve maradjon 3 nap
auth0 Azt biztosítja, hogy a felhasználó bejelentkezve maradjon 1 nap
did_compat Készülék azonosítás, támadások elkerülése végett 1 év
_csrf Támadások elleni védelem. Azt biztosítja, hogy a felhasználó mindig megbízható forrásból,
a mi oldalunkról, kapjon csak választ a requestjeire.
10 nap
_legacy_auth0 Egy ID, hogy tudjuk be van jelentkezve a felhasználó 1 nap
__stripe_mid Pénzügyi átverés elleni védelem 1 év
__stripe_sid Pénzügyi átverés elleni védelem 30 perc

5. Harmadik félhez tartozó cookie-k (third party cookie)

A harmadik félhez tartozó cookie-kal kapcsolatosan tájékoztatunk, hogy a jóváhagyást igénylő sütik nem szükségszerűen a weboldal tulajdonosától származnak, hanem harmadik személyektől (külső szolgáltatóktól) is származhatnak. Ilyen harmadik személyek lehetnek socaial media felületek például a Facebook vagy a YouTube, valamint lehetnek elemzési szolgáltatások pl. Google Analytics vagy más szolgáltatók. Ezek a harmadik felek beállíthatnak sütiket, miközben felkeresed a weboldalunkat annak érdekében, hogy információt szerezzenek arról, hogy például egy ellenőrző weboldalt nyitottál meg. A süti használattal kapcsolatban bővebb információkért kérjük, hogy látogass el a harmadik felek weboldalaira és tájékozódj a sütikről. Ha úgy döntesz, hogy nem adod meg a hozzájárulásodat a hozzájárulást igénylő sütik használatához, vagy ha visszavonod a hozzájárulásodat, akkor csak weboldalunk működési lehetőségeit biztosítjuk, ha garantálni tudjuk a használatát ezen sütik nélkül. Ebben az esetben weboldalunk azon területei, amelyek technikai lehetőséget kínálnak harmadik felek tartalmainak bevonására és ily módon harmadik felek sütijeinek beállítására, azok nem fognak a rendelkezésedre állni. Ha mégis használni kívánod a weboldal ilyen jellegű tartalmát, akkor kérünk, hogy járulj hozzá a sütik használatához, vagy később állítsd be azt.

6. Süti beállítások

A süti beállításokkal kapcsolatban tájékoztatunk, hogy:

 • a weboldalunkra történő belépéskor biztosított „elutasítási” (opt-out), „elfogadási” opció alkalmazásával eldöntheted, hogy a hozzájáruláshoz szükséges sütiket aktiválod-e a weboldalunkon.
 • a böngésződ beállítási lehetőségeid alkalmazásával módosíthatod, kezelheted, hogy mely sütik legyenek aktívak a weboldalunkon.

Az alábbi lista bővebb információkkal szolgál arra nézve, hogyan kezelheted magad is a süti beállításokat, illetve hogyan módosíthatod, iktathatod ki a sütiket:

A süti beállításokról további információt megtalálsz a böngésződ „Segítség”, „Információ” menüpont alatti tájékoztatóban is.

Ha többet szeretnél tudni a sütikről, további információkat találsz a http://www.allaboutcookies.org/manage-cookiies weboldalon.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatjuk, ezért kérjük, hogy mindig tájékozódj a Cookie tájékoztató aktuális, hatályos tartalmáról.

Budapest, 2023. február 22.